Ajuntament d'Arenys de Munt

AVUI
Mín. 7ºC
Màx. 16ºC
Poc ennuvolat
DEMÀ
Mín. 7ºC
Màx. 17ºC
Poc ennuvolat
Youtube Facebook Twitter Instagram
Botó que mostra/amaga menú
Composició del consistori

Aquests són els càrrecs electes que formen el consistori d'Arenys de Munt:

Josep SànchezLogo ERC

Josep Sànchez i Camps

Alcalde. Regidor de Governança, Urbanitzacions, Economia i Promoció Econòmica

jsanchez@ademunt.cat 

Nascut a Barcelona l'any 1972, fins el 2016 treballant a l'empresa familiar en l'àmbit de la rehabilitació. Autodidacta i acostumat a fer múltiples feines, li ha permès desenvolupar tasques molt diverses a l'ambit professional, associatiu i polític. És Conseller Nacional d'ERC pel Maresme i responsable d'imatge i comunicació d'ERC Arenys de Munt. Ha estat membre de l'executiva comarcal d'ERC Maresme i secretari de política municipal.

És BBA -Bachelon in Business Administration- per ESEI. Posgrau de Governança i Lideratge Local UAB. Amb estudis d'administració d'empresa al Regne Unit i Econòmiques.

Retribucions
Declaració de patrimoni
Declaració d'activitats
Competències
CONCEPTESGener '20Febrer '20Març '20Abril '20Maig '20Juny '20Juliol '20Agost '20Setembre '20Octubre'20Novembre '20Desembre'20TOTAL ACUMULAT '20
Salari3032,303032,303032,303032,3012.129,20
Despeses de Telefonia31.4630.0046.5058.40166.36
Total Despesa3067,763062.303078,803090.7 12.299,56

Patrimoni immobiliari:
- Pis / Arenys de Munt / 2000 / Hipoteca
- Finca Urbana (33,33%) / Maçanet / 2003

Vehícles:
- Volkswagen Golf TDI / 2004

Dipòsits, valors, participacions i anàlogues:
- Dipòsit a La Caixa
- Dipòsit a La Caixa (50%)
- Pla de pensions PlanCaixa a La Caixa
- Pla de pensions Ambició Flexible a La Caixa
- Pla de pensions Ambició Flexible Premium a La Caixa
- Participacions a l'empresa PICTORIL LLAR S.L.

Càrrec: Alcalde

Altres activitats públiques compatibles:
- President de GUSAM S.A.

Representar l'ajuntament.  
Dirigir el govern i l'administració municipals.  
Convocar  i  presidir  les  sessions  del  ple,  de  la  junta  de  govern  local  i  de  qualssevol  altres  òrgans  municipals,  i  decidir  els  empats  amb  vot  de  qualitat.  
Publicar, executar i fer complir els acords municipals.  
Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.  
El  desenvolupament  de  la  gestió  econòmica  d'acord  amb  el  pressupost  municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva  competència,  concertar  operacions  de  crèdit  i  de  tresoreria  dintre  dels  límits i amb subjecció als requisits fixats per la legislació reguladora de les  hisendes locals; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència;  i ordenar pagaments i retre comptes.  
Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla  aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal  i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions  complementàries que no siguin fixes i periòdiques.  i) Exercir la direcció superior de  tot el personal de la corporació i acordar el  seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris  de  la  corporació  i  l'acomiadament  del  personal  laboral,  donant  compte  al  ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui.  
Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les  matèries  de  la  seva  competència  i  també  quan  aquestes  hagin  estat  delegades  en  un  altre  òrgan,  i,  en  cas  d'urgència,  en  matèries  de  la  competència del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en  la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.  
Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o  d'infortunis  públics  o  de  greu  perill  d'aquests,  les  mesures  necessàries  i  adequades, i donar‐ne compte immediat al ple.  
Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de  les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a  altres òrgans.  
Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb  les lleis i els reglaments de desenvolupament  
El nomenament dels tinents d'alcalde.
Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les  que la  legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals

Àngel C. Vallcorba

Logo ERC

Àngel Castillo Vallcorba

1r tinent d'alcalde. Regidor de Seguretat, Espai públic, Joventut i Festes

acvallcorba@ademunt.cat

Nascut a Barcelona a l´any 1968, empresari i emprenedor. Soci d'una empresa metal·lúrgica especialitzada en la distribució de material ferroviari, nàutic i aeronàutic; assumint, durant molts anys, la tasca de coordinar la gestió de l'empresa, els sistemes de qualitat, i en especial, impulsar l'exportació a països de Sud-Amèrica, Àfrica i sud d'Europa.

Experiència en la coordinació i assignació de tasques en diferents tipus d'àmbits. Molt lligat en el passat al món del motor havent estat comissari de la Federació Catalana d'Automobilisme i participant en la organització de curses.

Vinculat a Arenys de Munt des de fa mes de 15 anys i a ERC des de 2010, havent estat president de la secció local de ERC Arenys de Munt i actualment secretari de política municipal de la comarca del Maresme, regidor a l´ajuntament d´Arenys de Munt des del 2015. Estudis d'electrònica, mecànica, disseny gràfic, riscos laborals e implantació de sistemes de qualitat ISO 9001.

Retribucions
Declaració de patrimoni
Declaració d'activitats
Competències
CONCEPTESGener '20Febrer '20Març '20Abril '20Maig '20Juny '20Juliol '20Agost '20Setembre '20Octubre' 20Novembre '20Desembre '20TOTAL ACUMULAT '20
Salari 2830,15 2830,15 2830,15 2830,15 11.320,60
Despeses de Telefonia6,756.696.706.8126.95
Total Despesa2.836,902.836,842.836,852.836,9611.347,55

Patrimoni immobiliari:
- Casa (50%) / Arenys de Munt / 2006 / Hipoteca

Vehícles:
- Moto Kawasaki J300 / 2014
- Cotxe Peugeot 208 / 2015
- Cotxe Audi TT / 1999

Dipòsits, valors, participacions i anàlogues:
- Dipòsit a BBVA
- Dipòsit a BBVA (50%)
- Pla de pensions a BBVA

Càrrec: 1r Tinent d'alcalde

Altres activitats privades compatibles:
- Per compte propi a l'empresa AMUNT SOLUTIONS S.L, amb activitat a la intermediació.

Les facultats genèriques que es deleguen són:


- Les referents a Seguretat, incloent la coordinació de la Policia Local, Mobilitat, Espai Públic
(manteniment, neteja, zones verdes, jardineria, enllumenat i coordinació de la Brigada
d’Obres i Serveis), supervisió i autorització d’ús dels Equipaments municipals; i les referents a
Joventut, així com l’organització de festes populars al municipi.
Les facultats específiques que es deleguen són:


- Presidència del Consell Municipal de Joventut
- Presidència de la Comissió Informativa Permanent de Serveis Generals
- Relacions amb el directiu local d’obres i serveis per a la coordinació dels treballs en la via
pública.
- Coordinació del Casal de Joves l’Escorxador, autorització del seu ús i aprovació de les
corresponents liquidacions, bonificacions o exempcions, si s'escau.
- Autorització d’ús de material inventariable depenent de la Brigada d’obres.
- Autorització de l'ús dels equipaments municipals i l'aprovació de les corresponents
liquidacions, bonificacions o exempcions, si s'escau.
- Resolutòries en matèria d’ocupació de la via publica, de tallament de carrers sense material, i
l'aprovació de les corresponents liquidacions, bonificacions o exempcions, si s'escau.
- Resolutòries en matèria de senyalització urbana, queixes i reclamacions de la via pública.
- Coordinació de l’Agenda d’Actes i events de l’Ajuntament.
- Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin informats
per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 140, 310, 340, 420.
De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.
- Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.

Tònia Vila

Logo ERC

Tònia Vila i Paituví

2a tinent d'alcalde. Regidora d'Educació, Cultura

tvila@ademunt.cat

Nascuda a Arenys de Munt l'any 1962. Formació professional 2n grau, branca administrativa.

Va iniciar la seva vida professional en un centre de càlcul, com a cap de programa de nòmines, posteriorment realitzant tasques administratives, de màrqueting i de comerç internacional en diferents empreses de la comarca. Des de l´any 2007 fins a l´actualitat, treballa a l'administració pública en el departament d'educació.

Vinculada amb el món educatiu, des de l'AMPA als consells escolars i el consell municipal d'ensenyament, des de l'any 1998. Destaca la seva passió per la música barroca, la lectura, el teatre i el cinema.

La vida política la va iniciar l'any 2006 a ERC assumint diferents tasques a les executives local i comarcal. Consellera al Consell Comarcal en el darrer mandat.

Regidora d´educació i cultura i festes a l´Ajuntament d´Arenys de Munt des de 2013.


Retribucions
Declaració de patrimoni
Declaració d'activitats
Competències
CONCEPTESGener '20Febrer '20Març '20Abril '20Maig '20Juny '20Juliol '20Agost '20Setembre '20Octubre' 20Novembre '20Desembre '20TOTAL ACUMULAT '20
Dietes Meritades600.00775,001510,00985,003.870,00
Dietes Abonades600.00775.001040,00985,003.400,00
Despeses de Telefonia24.7418.8920,3322.2086.16
Total Despesa624.74793.891060.331007.203.186,12

Vehícles:
- Peugeot SW / 2003
- Toyota Aygo / 2017

Dipòsits, valors, participacions i anàlogues:
- Dipòsit a Caixabank (50%)
- Dipòsit a Triodos Bank (50%)

Càrrec: 2a Tinent d'alcalde.

Altres activitats públiques compatibles:
- Administrativa a la Generalitat de Catalunya.

Les facultats genèriques que es deleguen són:


- Les referents a Educació i Cultura, temes relacions amb l’Escola Sant Martí, l’Escola Sobirans,
l’Institut Domènec Perramon, l’Escola bressol municipal La Petjada; relacions amb Biblioteca
Municipal; coordinació de l'Aula Cultural i activitats culturals a la Masia Can Borrell.
Les facultats específiques que es deleguen són:


- Presidència del Consell Municipal d’Ensenyament
- Presidència del Consell Municipal de Cultura
- Presidència de la Comissió especial del Nomenclàtor d’Arenys de Munt
- Presidència de la Comissió Informativa Permanent de Serveis Personals
- Presidència de la Comissió Informativa Especial per la Recuperació de la Memòria Històrica
- Coordinació de l’Agenda d’Actes i events de l’Ajuntament en educació i cultura.
- Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin informats
per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 810 i 820. De les
resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.
- Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.

Ma. Angels Gros

Logo ERC

Maria Àngels Gros

3a tinent d'alcalde. Regidora d'Urbanisme, Habitatge, Igualtat de Gènere/LGTBI i Sanitat

magros@ademunt.cat

Nascuda a Arenys de Munt l'any 1975. Mare de dues nenes.

Empresària i emprenedora en el sector de la construcció. Agent de la propietat immobiliària (Api), és propietària d'una agència immobiliària en la qual fa la funció de directiva i cap de vendes.

Vinculada al món de la construcció des de sempre, ha gestionat l'empresa familiar codirigint-la durant 20 anys satisfactòriament. Experiència en gestionar habitatges en venda o lloguer, en rehabilitació i decoració dels mateixos i llarga trajectòria en promocions d'habitatges de petit i mitjà format. Abasada en la direcció i coordinació d'obres amb els diferents industrials. En el seu càrrec de codirectora portava la part de tramitació de documentació per a la promoció d'habitatges.

Voluntària en el teixit associatiu del poble formant part del grup pessebrista del Centre Moral durant alguns anys i més tard acceptant el càrrec de Presidenta del Centre Moral d'Arenys de Munt, entitat de referència al poble.

En el vasant polític és una política novella, sense experiència però amb molta motivació per posar el seu granet de sorra al poble on l'ha vist néixer i desenvolupar-se com a persona, el poble que estima.

Retribucions
Declaració de patrimoni
Declaració d'activitats
Competències
CONCEPTESGener '20Febrer '20Març '20Abril '20Maig '20Juny '20Juliol '20Agost '20Setembre '20Octubre' 20Novembre '20Desembre '20TOTAL ACUMULAT '20
Dietes meritades635.001125.001650.00985.004.395,00
Dietes abonades635.001040.001040.00985.003.700,00
Despeses de Telefonia12.7512.5512.7612.5550.61
Total Despesa647.751052.551052.76997.553.750,61

Patrimoni immobiliari:
- Casa / Camprodon / 2006 / Hipoteca

Vehicles:
- Volvo S60 D5 Optima / 2002

Dipòsits, valors, participacions i anàlogues:
- Dipòsit a CaixaBank
- Dipòsit a BBVA
- Dipòsit a BBVA
- Dipòsit a BBVA
- Dipòsit a BBVA

Càrrec: 3a Tinent d'alcalde

Altres activitats privades compatibles:
- Per compte propi a l'empresa ÈTICA IMMOBILIÀRIA, amb activitats immobiliàries
- Per compte d'altri a l'empresa L'HORA DEL VERMUT S.L, amb activitats immobiliàries

Les facultats genèriques que es deleguen són:


- Les referents a Urbanisme, Habitatge, Igualtat de Gènere i Sanitat, planificació urbanística,

serveis municipals d’arquitectura i disciplina urbanística, consultori municipal, desfibril·ladors,

activitats promoció de la salut, gestió dels temes d’igualtat de gènere, Programes d’habitatge

social i desenvolupament del Reglament d’habitatges desocupats.

Les facultats específiques que es deleguen són:


- Presidència del Consell Municipal d’Urbanisme

- Presidència de la Comissió Informativa de la Riera

- Concessió de llicències d’obres menors (que inclou liquidació de taxes i règim sancionador)

- Autorització de còpies d’expedients i liquidació de taxes.

- Gestió del servei de cementiri (que inclou l’assignació de sepulcres, nínxols i columbaris,

registre de permutes i transmissions, inhumacions i trasllats, serveis de manteniment,

conservació i neteja, utilització temporal de sepulcres, nínxols i columbaris i la liquidació de

les taxes que se’n deriven).

- Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin informats

per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 210, 230, 530 i 620.

De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.

- Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.

Jordi MaimiLogo ERC

Jordi Maimí Girbal

4t tinent d'alcalde. Regidor d'Esports, Sistemes Informàtics, Sostenibilitat i Medi Ambient

jmaimi@ademunt.cat

Veí d´Arenys de Munt, nascut l´any 1972, casat i pare de 2 fills.
 
És enginyer tècnic en informàtica de gestió. Estudis realitzats a l´escola Universitària Politècnica de Mataró.
 
Va iniciar la seva vida professional com administratiu i comptable en una empresa tèxtil, posteriorment com empresari en una empresa d´informàtica i des de el 1999 és tècnic informàtic en l´administració pública local. Disposa de 20 anys d'experiència treballant com a responsable informàtic i organització en diferents ajuntaments. Actualment treballa a l´Ajuntament de Premià de Mar.
 
Implicat en el projecte republicà des de les JERC, ha estat president de la secció local d´ERC Arenys de Munt i actualment és el responsable de política municipal i finances.

Retribucions
Declaració de patrimoni
Declaració d'activitats
Competències
CONCEPTESGener '20Febrer '20Març '20Abril '20Maig '20Juny '20Juliol '20Agost '20Setembre '20Octubre '20Novembre '20Desembre '20TOTAL ACUMULAT '20
Dietes Meritades635.001125.001440.00985.004.185,00
Dietes Abonades635.001040.001040.00985.003.700,00
Despeses de Telefonia12.5813.8216.2113.4756.08
Total Despesa647.581053.821056.21998.473.756,08

Patrimoni immobiliari:
- Pis (50%) / Arenys de Munt / 1999 / Hipoteca
- Pàrquing (50%) / Arenys de Munt / 2006
- Pis (50%) / Arenys de Mar / 2018
- Pàrquing / Arenys de Mar / 2003

Vehicles:
- Seat Ibiza / 1995

Dipòsits, valors, participacions i anàlogues:
- Compte Estrella de CaixaBank (50%)
- Compte Futur de CaixaBank (50%)
- Dipòsit CaixaBank (50%)

Càrrec: 4t Tinent d'alcalde

Altres activitats públiques compatibles:
- Tècnic informàtic a l'Ajuntament de Premià de Mar. Treballador laboral de relleu

Les facultats genèriques que es deleguen són:


- Les referents a recollida i gestió de residus, manteniment zones verdes i forestals, poda,

prevenció d’incendis i activitats ambientals i sostenibilitat.

- Les referents a Esports, Sistemes informàtics de l’Ajuntament, Sostenibilitat i Medi

Ambient, Coordinació d’Instal·lacions i activitats esportives Municipals, Piscina Municipal.

Les facultats específiques que es deleguen són:


- Presidència del Consell Municipal d’Esports

- Presidència del Consell Municipal de Medi Ambient

- Tramitació d’activitats en règim de comunicació (comporta resolució d’expedients, liquidació

de taxes i ordres d’inspecció compreses a l’Annex III).

- Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin informats

per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 310, 320,61 i 920.

De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.

- Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.

Fotografia Montserrat BatistaLogo ERC


Montserrat Batista Alsina

Regidora d'Acció Social, Salut Pública, Gent Gran i Participació Ciutadana

mbatista@ademunt.cat

Nascuda a Arenys de Munt fa 45 anys, és mare d´una filla i sempre ha estat vinculada en diverses associacions per la cohesió del poble i per la llibertat del país.Animalista convençuda, l'any 2001 va fundar la protectora dels dos Arenys (DADA), una associació sense ànim de lucre que preten ajudar i millorar la qualitat de vida dels gats de carrer, de la qual també en fou presidenta. Implicada des de fa anys en l'organització de la Breda de Plaça, actualment és la seva presidenta.
Activista i lluitadora incansable per la llibertat del nostre país, ha format part de diferents entitats, i actualment és una de les cares més actives en els actes independentistes d'Arenys de Munt.
Profesionalment, és diplomada en història i sempre ha realitzat treballs al servei de les persones. Amb un tracte exquisit i amb la intenció sempre present d'ajudar als que més ho necessiten, creiem que és la candidata ideal per gestionar les Regidories de Gent Gran i d´Atenció a les Persones.

Retribucions
Declaració de patrimoni
Declaració d'activitats
Competències
CONCEPTESGener '20Febrer '20Març '20Abril '20Maig '20Juny '20Juliol '20Agost '20Setembre '20Octubre '20Novembre '20Desembre '20TOTAL ACUMULAT '20
Dietes Meritades355.00565.00985.00460.002.365,00
Dietes Abonades355.00565.00985.00460.002.365,00
Despeses de Telefonia12.7813.3315.6719.3261.10
Total Despesa367.78578.331067.67479.322.426.10

Patrimoni immobiliari:
- Pis (50%) / Arenys de Munt / 2000 / Hipoteca
- Garatge (50%) / Arenys de Munt / 2000 / Hipoteca

Vehicles:
- Hyundai i20 / 2014

Dipòsits, valors, participacions i analògues:
- Dipòsit a Bankia (50%)
- Dipòsit a Bankia (50%)

Càrrec: Regidora de l'Ajuntament

Altres activitats privades compatibles:
- Per compte d'altri a l'empresa ASSEGURIS MEDITERRANIUM, amb activitat de corredoria d'assegurances

Les facultats genèriques que es deleguen són:


Les facultats referents a Acció Social, Convivència, Salut Pública, Gent Gran i Participació
Ciutadana; Cooperació Internacional i Civisme, Mediació Ciutadana, Esplai dels jubilats i Residència
d´avis del patronat Verge del Remei; control de plagues, control de qualitat de l´aigua i control i
benestar animal.


Les facultats específiques que es deleguen són:


- Presidència del Consell Municipal d´Acció Social i Solidaritat
- Presidència de la Comissió per a la Modificació del ROM
- Presidència de la Comissió d´avaluació i seguiment de la crisi a Arenys de Munt
Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin informats
per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 510, 520, 540, 550 i
630. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma
mensual.
- Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.

Fotografia Abel Coll


Abel Coll Toledano

Regidor Comunicació i Transparència

acoll@ademunt.cat

Nascut a Sant Cebrià de Vallalta a l´any 1977. Viu Arenys de Munt desde 2012.

La seva formació ha estat al Col·legi de teatre de Barcelona 1999/2003. 

Aquest any 2020 fa 20 anys que treballa com a professionalment en les arts escèniques del nostre país, havent dirigit més d'una trentena de produccions durant aquest període,

estrenades en teatres com el Teatre Romea, la Sala Beckett o l'Espai Brossa, entre moltes d'altres. 

Retribucions
Declaració de patrimoni
Declaració d'activitats
Competències
CONCEPTESGener '20Febrer '20Març '20Abril '20Maig '20Juny '20Juliol '20Agost '20Setembre '20Octubre '20Novembre '20Desembre '20

TOTAL ACUMULAT '20

Dietes Meritades250.00250.00880.00565.001.945,00
Dietes Abonades250.00  250.00880.00565.001.945,00
Despeses de Telefonia12.50  00012.50
Total Despesa262.50 250.0880.00565.001.957,50

Dipòsits, valors, participacions i anàlogues:
- Dipòsit a Banc Sabadell

Càrrec: Regidor Comunicació i Transparència

Altres activitats privades compatibles:
- Per compte propi com a autònom, activitats relacionades amb arts escèniques

Les facultats genèriques que es deleguen són: - Les referents a Comunicacions, les del servei de premsa i  Ràdio  municipal, així com la informació a la web de l´Ajuntament i les referents a Transparència, determinades per la Llei 19/2014. Les facultats específiques que es deleguen són: -Presidència del Consell Municipal de Comunicació i Noves Tecnologies -Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en les matèries delegades, amb càrrec a l´orgànic  910. -Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin informats per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 510, 520, 540, 550 i 630. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual. -Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
OPOSICIÓ:

Lluís Campasol i Terrats

Logo Junts per Arenys de Munt

Lluís Campasol i Terrats

Regidor

llcampasol@ademunt.cat

Nascut a Arenys de Munt el 1973, casat i pare de 3 fills. La seva trajectòria laboral es va iniciar ben aviat, treballant en una empresa d´Enginyeria de Barcelona on hi va desenvolupar diversos càrrecs de responsabilitat com a encarregat i Project Manager de diversos projectes, a més de director a nivell de Catalunya de l´equip d´instal·ladors i de manteniment de l´empresa. Abans però, va haver de gestionar com a responsable principal l´àrea d´informàtica i desenvolupar la implementació de la ISO 9000, a més d´ocupar-se de les tasques de prevenció de riscos laborals. Tot i així, va decidir que el seu lloc era a Arenys de Munt i va incorporar-se a l´empresa tèxtil familiar l´any 2005 exercint el càrrec de gerent fins a l´actualitat.

Diplomat en Enginyeria Tècnica Industrial per l´UPC.

Retribucions
Declaració de patrimoni
Declaració d'activitats
Competències
CONCEPTESGener '20Febrer '20Març '20Abril '20Maig '20Juny '20Juliol '20Agost '20Setembre '20Octubre '20Novembre '20Desembre '20

TOTAL ACUMULAT '20

Dietes Meritades565.00 460.00 355.00250.001.630,00
Dietes Abonades565.00 460.00 355.00250.001.630,00
Despeses de Telefonia 0 0000
Total Despesa565.00 460.00355.00250.001.630,00

Vehícles:
- Yamaha Majesty YP400 / 2015

Dipòsits, valors, participacions i anàlogues:
- Dipòsit a Banc Sabadell
- Dipòsit a Banc Sabadell (50%)

Càrrec: Regidor a l'oposició

Altres activitats privades compatibles:
- Per compte propi i administrador a l'empresa tèxtil CAMPASOL S.C.P, amb activitat tèxtil.

Roser MoréLogo Junts per Arenys de Munt

Roser Moré Collet

Regidora

rmore@ademunt.cat

Nascuda a Arenys de Munt a l´any 1969. La seva formació ha estat Batxillerat i titulació de Secretariat Jurídic (cursat en el Col·legi d´Advocats de Barcelona).

Fa mes de 30 anys que està treballant en un despatx d´advocats, realitzant tasques administratives i tramitació d´assumptes judicials d´àmbit penal i civil.

Ha format part de l´AMPA de l´Escola Sant Martí ocupant el càrrec de tresorera.

Retribucions
Declaració de patrimoni
Declaració d'activitats
Competències
CONCEPTESGener '20Febrer '20Març '20Abril '20Maig '20Juny '20Juliol '20Agost '20Setembre '20Octubre '20Novembre '20Desembre '20

TOTAL ACUMULAT '20

Dietes Meritades 250.00 355.00460.00355.001.420,00
Dietes Abonades250.00  355.00450.00355.001.410,00
Despeses de Telefonia6.65  6.656.656.6526.60
Total Despesa256.65 361.65456.65361.651.536.60

Patrimoni immobiliari:
- Pis (50%) / Arenys de Munt / 1992

Vehicles:
- Moto Honda 125cc / 2015
- Citroën C4 / 2016

Dipòsits, valors, participacions i anàlogues:
- Compte de valors a Bankia (50%)
- Dipòsit a Bankia (50%)
- Dipòsit a Bankia (50%)
- Dipòsit a Banc Sabadell (50%)

Càrrec: Regidora a l'oposició

Altres activitats privades compatibles:
- Per compte d'altri a PONS ADVOCATS, empresa dedicada a l'advocacia

Victoria Devesa JorgeLogo Junts per Arenys de Munt

Victòria Devesa Jorge

Regidora

vdevesa@ademunt.cat

Nascuda el 26 de Març de 1989 a Calella, casada i mare de 2 nens. Fa 12 anys que viu a Arenys de Munt.

Va estudiar a l´Institut Tres Turons d´Arenys de Mar on es va treure el títol de l'ESO. Treballant des dels 16 anys, cuidant mainada, dependenta en supermercats i a diferents comerços locals. També ha treballat durant 7 anys en el món del lleure.

Actualment treballa en un estudi fotogràfic d´ajudant de fotògraf i forma part de l´AMPA de l´Escola Sant Martí.

Retribucions
Declaració de patrimoni
Declaració d'activitats
Competències
CONCEPTESGener '20Febrer '20Març '20Abril '20Maig '20Juny '20Juliol '20Agost '20Setembre '20Octubre '20Novembre '20Desembre '20

TOTAL ACUMULAT '20

Dietes Meritades250.00  250.00355.00250.001.105,00
Dietes Abonades250.00 250.00 355.00250.001.105,00
Despeses de Telefonia6.65  6.656.656.6526.60
Total Despesa256.65 256.65341.65256.651.131.6

Dipòsits, valors, participacions i analògues:
- Dipòsit a BBVA (50%)

Càrrec: Regidora a l'oposició

Altres activitats privades compatibles:
- Per compte d'altri a l'empresa MONTSERRAT SALGUERO LEÓN, realitzant tasques d'ajudant de fotografia

Logo PSCVanesa Munoz

Vanesa Muñoz Fernández

Regidora

vmunoz@ademunt.cat


Nascuda a Arenys de Munt l'onze d´abril de 1980. 39 anys. Casada. La petita de tres germanes.

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. (2003); Postgrau Especialització en protecció dels infants, de la persona i adopcions i Máster en Criminalística Forense. Documentoscòpia Forense per la UAB. Té formació especifica com a perit cal·ligràfic judicial per la UAB, i es troba cursant estudis de Grau en Psicologia per la UOC.

Sòcia fundadora de VMF Advocats, firma amb la que exerceix la seva professió com advocada, tant a nivell particular com adscrita al torn d´ofici, amb habilitació especial per actuar a la jurisdicció de menors i assistència integral a víctimes de violència de gènere. Actualment, col·labora amb despatxos professionals de Barcelona, Palma de Mallorca i Itàlia on va exercir la seva professió en el passat i li va permetre aprendre aquest idioma a nivell natiu. També desenvolupa la seva tasca pericial judicial, tot compaginant-la amb l´estudi del fenomen criminalístic i la criminalitat organitzada.

Actualment compagina la seva professió com advocada amb les seves funcions com a regidora de la oposició d´aquest Consistori, Vicesecretària Primera de la Federació, com a cap de la Secretaria d´Igualtat i Dona del PSC del Maresme i com a Secretària d´Organització del PSC d´Arenys de Munt.

Tanmateix, forma part de la junta d´Interdocpol, organització destinada a la formació i divulgació en matèria de falsificació documental, tràfic il·lícit de vehicles i ciberseguretat a cossos policials, tan a nivell nacional com internacional, així com de la Associació de Dones Emprenedores “Dona´t un Impuls”, ja que creu en l´empoderament en femení en el món de les institucions i empresarial, i l´associació “Donaviva” des d´on ofereixen assessorament jurídic gratuït i confidencial a tota víctima de violència de gènere i domèstica del municipi.

Retribucions
Declaració de patrimoni
Declaració d'activitats
Competències
CONCEPTESGener '20Febrer '20Març '20Abril '20Maig '20Juny '20Juliol '20Agost '20Setembre '20Octubre '20Novembre '20Desembre '20

TOTAL ACUMULAT '20

Dietes Meritades355.00 250.00 850.00250.001.705,00
Dietes Abonades355.00 250.00 600.00250.001.455,00
Despeses de Telefonia6.65  6.656.656.6526.60
Total Despesa361.65 256.65606.65256.651.481,60

Patrimoni immobiliari:
- Vivenda / Arenys de Munt / 2007 / Hipoteca

Vehicles:
- Seat León (2015)

Dipòsits, valors, participacions i anàlogues:
- Dipòsit a CaixaBank
- Dipòsit a CaixaBank (50%)
- Dipòsit a Bankia (50%)
- Dipòsit a CaixaBank (33%)
- Dipòsit a CaixaBank (33%)

Càrrec: Regidora a l'oposició

Altres activitats privades compatibles:
- Per compte propi, advocada a VANESA MUÑOZ FERNÁNDEZ
- Per compte d'altri, advocada de torn d'ofici al COL·LEGI D'ADVOCATS DE MATARÓ

Ângels Castillo

Logo PSC

Àngels Castillo i Campos

Regidora

acastillo@ademunt.cat

Treballa com a funcionària de carrera a l'Ajuntament de Mataró des de fa 20 anys. Ha estat nou anys gerent d'una empresa pròpia en el ram del tèxtil i ha desenvolupat diferents tasques professionals com a administrativa i responsable de producció. Ha exercit de dissenyadora i responsable d´equips personals.

Apassionada pel treball amb les persones amb l'objectiu de contribuir a millorar el conjunt de la societat. Activista ferma durant la dictadura defensant les llibertats dels partits polítics acompanyada del seu pare, qui li va transmetre el valor del compromís per a la lluita contra les injustícies socials, les desigualtats i la pobresa.

A nivell polític és membre de la Comissió Executiva de la Federació del PSC Maresme, consellera de la Federació i primera secretària de l'Agrupació Socialista d'Arenys de Munt.

Grau en Gestió Hotelera i Turística i un Màster en Turisme.

Retribucions
Declaració de patrimoni
Declaració d'activitats
Competències
CONCEPTESGener '20Febrer '20Març '20Abril '20Maig '20Juny '20Juliol '20Agost '20Setembre '20Octubre '20Novembre '20Desembre '20

TOTAL ACUMULAT '20

Dietes Meritades355.00 250.00 250.00355.001.210,00
Dietes Abonades355.00 250.00 250.00355.001.210,00
Despeses de Telefonia17.2617.96 23.3325.8484.39
Total Despesa372.26 267.96273.33380.841.294,39

Patrimoni immobiliari:
- Pis (50%) / Arenys de Munt / 1994
- Casa / Orcera / 1995

Vehícles:
- Seat Ibiza 1200-TSI  / 2017

Dipòsits, valors, participacions i anàlogues:
- Dipòsit a La Caixa (50%)

Càrrec: Regidora a l'oposició

Altres activitats públiques compatibles:

  • Tècnica de participació ciutadana a l'Ajuntament de Mataró

Guiu Muns RouraCUP

Guiu Muns Roura

Regidor

gmuns@ademunt.cat

Nascut el 13 d'agost de 1994 a Arenys de Munt. Va estudiar el grau "Llengües i literatures modernes" en la menció d'anglès i italià a la Universitat de Barcelona i el màster "Formació del professorat per a secundària, batxillerat, escoles d'idiomes i adults" a la mateixa universitat.

Inicia la trajectòria política amb l'assemblea de la CUP Arenys de Munt l'any 2013. Al 2014 comença a militar a l'assemblea de joves de l'Alt Maresme Joves per la Terra, on participa amb joves de la comarca per lluitar pels drets socials i nacionals. Posteriorment entra a formar part de la secretaria d'economia de les Assemblees de Joves per la Unitat Popular, la coordinadora d'assemblees juvenil en la qual Joves per la Terra hi participa. Deixa l'espai juvenil a finals de l'any 2017 per centrar-se amb la CUP, on hi desenvolupa diverses tasques.

De la seva formació en política en vol destacar, per una banda, la formació en lluita LGBTI i anti-patriarcal que ha adquirit a través de la cooperativa l'Esberla i la militància en espais feministes juvenils. Per altra banda vol destacar la formació en educació degut a la seva professió i interessos propis.

Per últim, desitja destacar que al municipi se'l trobarà sempre a l'Escola d'Art Pigment, que ha estat la seva segona casa.

Retribucions
Declaració de patrimoni
Declaració d'activitats
Competències
CONCEPTESGener '20Febrer '20Març '20Abril '20Maig '20Juny '20Juliol '20Agost '20Setembre '20Octubre '20Novembre '20Desembre '20

TOTAL ACUMULAT '20

Dietes Meritades460.00 715.00 670.00355.002.200,00
Dietes Abonades460.00  600.00600.00355.002.015,00
Despeses de Telefonia12.50  00012.50
Total Despesa472.50 600.00600.00355.002.027,50

Patrimoni immobiliari:
- Casa / Arenys de Munt / 2019 / Hipoteca

Vehicles:
- Fiat Panda / 2017

Dipòsits, valors, participacions i anàlogues:
- Compte a La Caixa
- Compte a Bankia
- Compte a Mediolanum
- Compte a Mediolanum (50%)

Càrrec: Regidor a l'oposició

Altres activitats públiques compatibles:
- Professor de secundària i batxillerat. Generalitat de Catalunya

 
^