Ajuntament d'Arenys de Munt

AVUI
Mín. 14ºC
Màx. 23ºC
Cobert amb pluja
DEMÀ
Mín. 12ºC
Màx. 24ºC
Intervals de nuvolositat
Youtube Facebook Twitter Instagram
Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Petició del servei d'atenció domiciliària
 • Descripció

  Aquest tràmit permet accedir a un servei d'atenció domiciliària, que consisteix en un conjunt d'activitats adreçades a les persones i les famílies que tenen dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida quotidiana o per al seu desenvolupament personal i social amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Ofereix suport i assistència en: higiene i cura de les persones (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc.), ajuda fisicomotriu (aixecar, enllitar, caminar), control de l'alimentació, control de la medicació i cura de la salut, menjars a domicili, neteja a domicili (manteniment, puntual i de xoc) i bugaderia, acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc., orientació en l'administració de l'economia de la llar.

 • Preu

  Es regula segons Ordenança Fiscal núm  15. Segons valoració econòmica podra ser gratuit o el % corresponent segons
  PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA , segons barem regulat per l'Ordenança

 • Mitjans de pagament
  Rebut trimestral domiciliat
 • Qui el pot demanar
  La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
 • Requisits a complir
  Cal complir els requisits següents:
 • 1. Estar empadronat al municipi d'Arenys de Munt
 • 2. Tenir necessitats físiques, psíquiques i/o socials,  que es trobin en situació de Dependència temporal o permanent per realitzar activitats de la vida diària.
 • 3.  Que pugui accedir econòmicament segons l'Ordenança Fiscal num 15.
 • Documentació que cal aportar

  Per demanar data i hora d'entrevista: No cal documentació
  Per l'entrevista amb el tècnic de Serveis Socials cal aportar la documentació següent:

 • 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi i de totes les persones empadronades en el mateix domicili, majors de 18 anys .
 • 2. Informe mèdic on consti el diagnòstic de salut.
 • 3. Justificant d'ingressos i despeses econòmiques (justificant de la pensió, declaració de la renda, rebut de lloguer, rebut de centre dia, impostos .) de totes les persones de la Unitat de convivència, majors de 18 anys.
 • 4. Declaració jurada
 • 5. Rebut de lloguer o d'hipoteca
 • 6. Rebuts dels corresponents impostos i taxes
 • 7. 

  Instància sol.licitud ajuts serveis socials

  Instància sol.licitud ajuts serveis socials

  Fitxer: SolA_licitud_d_ajut_de_Serveis_Socials.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 310,66 kB

 • Tràmit pas a pas

  Sol.licitar una entrevista amb els  professionals de serveis socials
  Presentar la documentació que es requereix
  Les professionals valoraran la situació
  Un cop resolta la sol.licitud es comunicarà la resolució

 • Termini de resolució
  El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol.licitud.
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment  a Serveis Socials o per telèfon
  C/ Sant Pau, 2. Edifici Cotxeria
  Telèfon 937937710

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

 • Efectes del silenci administratiu
  Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu
  Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú.
 • Àmbit Temàtic
  Ajuts a la persona
^