Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Petició de recollida selectiva de residus per a establiments i indústria
 • Descripció

  Aquest tràmit permet sol·licitar per part dels establiments un servei municipal complementari de recollida selectiva de residus, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d'acord amb la llei de residus, tenen la consideració d'assimilables als municipals.
  A Arenys de Munt, només s'ofereix el servei de recollida comercial de paper i cartró actualment els dilluns i divendres al matí.

 • Preu
  Inclòs a la taxa de residus comercials
 • Qui el pot demanar
  Activitats comercials (comerç, hosteleria, bars, mecats, oficines i serveis) i activitats industrials que generin residus assimilables a municipals.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
 • Requisits a complir
  El cartró s'ha de deixar davant de l'establiment degudament plegat.
 • Documentació que cal aportar
  No es requereix aportar cap documentació.
 • Tràmit pas a pas
  Cal adjuntar el rebut de pagament de la taxa de residus comercials, una descripció de l'activitat que desenvolupen i una quantitat estimada dels residus generats.
 • Termini de resolució
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
 • Com sol·licitar el tràmit

  En el cas que no se'ls estigui fent la recollida (per exemple nous establiments) poden escriure una instància adreçada a la regidoria de medi ambient per sol·licitar la recollida.

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Efectes del silenci administratiu
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic
  Salut pública i Medi Ambient
^