Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Llicència urbanística de parcel·lacions, agrupacions, segregacions de finques i parcel·les i divisions horitzontals
 • Descripció

  Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència de parcel·lació urbanística, que consisteix en una autorització per parcel·lar, segregar o agregar finques (dividir un terreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície). És necessària per tal de poder formalitzar l'escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.
  També permet obtenir la llicència que autoritza la constituciód'un règim de propietat hortizontal o bé un complex immobiliari privat, o la seva modificació, quan comporti un increment del nombre d'habitatges o establiments; així com les operacions que tinguin per objecte constituir com elements susceptibles d'aprofitament independent, més aqueslls que s'hagin fet constar en una precedent declaració d'obra nova.

 • Preu
  Ordenança Fiscal núm. 6 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. Apartat: Per normalització de finques, parcel-lacions i segregacions.
 • Mitjans de pagament
  A pagar a l'OAV de l'Ajuntament mitjançant tarjeta bancària en el moment de sol.licitar el tràmit o bé per transferència bancària.
 • Qui el pot demanar
  La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
 • Requisits a complir
  Sol.licitar-ho amb l'imprès corresponent i haver realitzat el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.
 • Documentació que cal aportar

  Cal aportar la documentació del llistat següent:

  -

  Sol.licitud permís per parcel.lacions, agrupacions, segregacions de finques

  Sol.licitud permís per parcel.lacions, agrupacions, segregacions de finques

  Fitxer: SolA_licitud_de_permA_s_per_parcelA_lacions__agrupacions__segregacions_de_finques_i_parcelA_les_i_divisions_horitzontals.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 560 kB

   
  -Memòria explicativa de l'actuació amb referència directa i justificació de paràmetres d'acord al planejament vigent.
  -Fotocòpia de l'escriptura (descripció de la finca).
  -Plànol de situació. E 1/2000
  -Plànol cadastral de la finca o finques.
  -Plànol topogràfic amb indicació del nord, acotat amb els límits de finca o finques inicials i finques resultants amb indicació de superfícies i quadre explicatiu, signat per tècnic competent. Escala 1/500 en sòl urbà. Escala 1/1000 o 1/2000 en sòl no urbà.
  -Descripció tècnica de la finca inicial amb els límits.
  -En les segregacions es descriurà la finca matriu, la finca segregada i la resta de finca.
  -Fotocòpia de l'últim rebut d'IBI.
  -En divisions horitzontals, caldrà aportar a més de la justificació de la titularitat, la descripció i plànol dels habitatges, locals o parts que es volen dividir, amb la superfície total i parcial, aportar una fotografia de l'immoble.

  - Comprovant de pagament de la taxa

 • Tràmit pas a pas

  1.Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.
  2.Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte.
  3.L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari.

 • Termini de resolució
  El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59 o mitjançant la seu electrònica

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, de Procediment Administratiu.
  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Normativa local que afecta al tràmit
  Pla General d'Ordenació Urbana d'Arenys de Munt, aprovat el 7/05/2003
 • Efectes del silenci administratiu
  Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la sol·licitud de llicència, segons article 82 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic
  Urbanisme, obres i habitatge
^