Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Certificat de qualificació urbanística
 • Descripció
  Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les determinacions urbanístiques que li són aplicables.
 • Preu
  Ordenança Fiscal núm. 6 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS, en l'apartat: certificat de qualificació urbanística
 • Mitjans de pagament
  A pagar a l'OAV de l'Ajuntament amb targeta de crèdit o transferència bancària
 • Qui el pot demanar
  La persona titular dels terrenys o el seu representant o qualsevol persona interessada.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any
 • Requisits a complir
  Sol.licitar-ho amb l'imprès corresponent i haver realitzat el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.
 • Documentació que cal aportar

  - model d'instància de sol.licitud de certificat de qualificació urbanística 

  Instància sol.licitud certificat de qualificació urbanística

  Instància sol.licitud certificat de qualificació urbanística

  Fitxer: SolA_licitud_de_Certificat_de_QualificaciA__UrbanA_stica.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 233,87 kB


  - Plànol cadastral
  - Plànol del Pla General d'Ordenació
  - Altres, indicar:
 • Tràmit pas a pas

  1.Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.
  2.Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte.
  3.L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari.

 • Termini de resolució
  El termini legal de resposta és de tres mesos a partir de la data de presentació de la sol-licitud.
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59 o a través de la seu electrònica.

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, de Procediment Administratiu.
  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
 • Pla General d'Ordenació Urbana d'Arenys de Munt, aprovat el 7/05/2003
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques

 • Àmbit Temàtic
  Urbanisme, obres i habitatge
^