Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Certificat d'antiguitat i legalitat
 • Descripció
  Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que justifica l'antiguitat i legalitat d'un immoble, document necessàri en el moment de la venda, per poder-lo inscriure al Registre de la Propietat si no es va fer en finalitzar l'obra.
 • Preu

  Ordenança Fiscal núm. 6 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
  Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics a instància de part, apartat c) altres certificats 

 • Mitjans de pagament
  A pagar a l'OAV de l'Ajuntament mitjançant targeta bancària en el moment de sol.licitar el tràmit o bé mitjançant transferència bancària
 • Qui el pot demanar
  El propietari de l'immoble o el seu representant.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Requisits a complir
  Sol.licitar-ho amb l'imprès corresponent a la sol.licitud de documents administratius i haver realitzat el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.
 • Documentació que cal aportar
  1. Identificar l'any aproximat de construcció i el nom del promotor.
 • 2. Rebut de l'IBI o referència cadastral per identificar la finca.
 • 3. Instància autoliquidació documents administratius (OF 6) 

  Instància autoliquidació documents administratiu OF 6

  Instància autoliquidació documents administratiu OF 6

  Fitxer: SolA_licitud_de_documents_administratius_OF_6__50__urgA_ncia_.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 332,12 kB

 • 4. Comprovant de pagament de la taxa
 • Tràmit pas a pas

  1.Presenteu la sol.licitud i la documentació requerida.
  2.Serveis tècnics analitza la documentació i informarà al respecte. El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.
  3.L'òrgan competent resoldrà i es comunicarà al peticionari.

 • Termini de resolució
  El termini de resposta és de tres mesos a partir de la data de presentació de la sol-licitud.
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment a les oficines de l'Ajuntament a Rbla. Francesc Macià 59 o a través de seu electrònica

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, de Procediment Administratiu 
  Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

 • Efectes del silenci administratiu
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa.

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic
  Urbanisme, obres i habitatge
^