Ajuntament d'Arenys de Munt

AVUI
Mín. 8ºC
Màx. 16ºC
Descobert
DEMÀ
Mín. 7ºC
Màx. 16ºC
Intervals de nuvolositat amb pluja escasa
Youtube Facebook Twitter Instagram
Portada · Alcaldia · Secretaria Municipal · Junta de Govern Local
Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal en poblacions superiors a 5.000 habitants i en les de menys quan així ho disposi el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple municipal, que sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres de la corporació, nomenats i separats lliurement per aquella, que n’ha de donar compte al Ple.

L’alcalde presideix la Comissió de Govern que la integren els Consellers que nomena lliurament mitjançat decret, donant compte al Ple municipal. La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

President: Josep Sànchez i Camps (ERC)

1r tinent d’Alcaldia: Àngel Castillo Vallcorba (ERC)
2a tinenta d’Alcaldia: Tònia Vila i Paituví (ERC
3r tinenta ’Alcaldia: Maria Àngels Gros(ERC)
4a tinent d’Alcaldia: Jordi Maimí Girbal (ERC)
Secretària: MCarmen Gómez Muñoz-Torrero

També hi assisteix, voluntàriament, el regidor amb responsabilitats de cartera:

Montse Batista Alsina (ERC) amb veu però sense vot

Abel Coll Toledano (No adscrit) amb veu però sense vot

Les Juntes de Govern se celebren en sessió ordinària amb periodicitat setmanal, els dimarts, a les 14.00 hores, llevat del mes d’agost que no es convoquen sessions.
No obstant això, l’alcalde podrà variar el dia i l’hora d’aquestes sessions ordinàries quan ho estimi pertinent, respectant la periodicitat setmanal.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

 1. L'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
 2. Les atribucions que aquesta Alcaldia de forma expressa delega i que a continuació s'expressen:
  • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
  • Concedir subvencions i distribuir les quantitats a càrrec de les partides que figuren consignades en el pressupost.
  • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 euros, així com l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
   • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
   • La de béns mobles, menys els declarats de valor històric o artístic, l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 3. Les competències que el Ple li delegui i la resta que li confereixin les Lleis.

Podeu consultar a continuació els acords de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.

Cal tenir en compte que s'ha ocultat alguna informació que conté dades personals, tal com disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal.

Aquest òrgan té la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes (convenis i subvencions, llicències urbanístiques, ambientals,...).

Formen part de La Junta de Govern Local,  l’alcalde president Sr. Josep Sànchez i Camps, els i les tinents d’alcalde Sr. Àngel Castillo i Vallcorba, Sra. Antònia Vila i Paituví, Sra. M. Àngels Gros i Argelés i Sr. Jordi Maimí i Girbal

Aquí accediu al llistat de juntes celebrades i podeu consultar i descarregar en PDF les actes corresponents: secció Junta de Govern Local al portal de transparència d'Arenys de Munt.

^