Ajuntament d'Arenys de Munt
Portada · Urbanisme · Projecte d'urbanització de la Riera
ÍNDEX

Tram Rial Bellsolell - Rasa


Estat global del projecte d'urbanització de La Riera

TRAM RIAL BELLSOLELL - RASA Aprovació inicial del Projecte

En el Ple del 14/04/2016 el govern municipal va aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la riera en el tram Bellsolell - carrer de la Rasa per un import de 1.552.924€, donant continuïtat a la urbanització ja realitzada de l'Eixample i de Francesc Macià. Del conjunt de propostes, suggeriments i al.legacions presentades, dues terceres parts van ser incorporades en el projecte definitiu.

Entrada Riera segons projecte executiu
Entrada Riera segons projecte executiu

Durant el termini d'exposició pública d'aquest projecte s'havien presentat formalment 8 al.legacions i 14 propostes a través de l'apartat de participació del web municipal.

Des de la vessant tècnica i normativa es podien desestimar totes les al.legacions presentades, però el govern municipal va incorporar al projecte aprovat inicialment totes les propostes que va considerar que milloraven el projecte i eren factibles tècnicament i econòmicament.


Incorporació al projecte de millores presentades en les al·legacions

El conjunt d'al.legacions i propostes han estat sobre 15 temes diferents i han estat acceptades les propostes relatives a:

 • Treure la glorieta prevista inicialment a la plaça.
 • No tallar cap arbre, possibilitar més places d'aparcament.
 • Incorporar reixes transversals per millorar la captació d'aigua.
 • No canalitzar l'aigua pluvial directament al caixó i aprofitar-la per regar els escocells.
 • Millorar la senyalització.
 • Posar els fanals més baixos per millorar la il.luminació.
 • Desplaçar el fanal que estava previst davant de ca la Mundeta.

També s'han acceptat parcialment suggeriments sobre l'accés a la riera des de la carretera C-61 i sobre el replanteig dels escocells.

Entrada vista àerea segons el projecte executiu
Entrada vista àerea segons el projecte executiu

Per altra banda, les propostes que no han estat acceptades són:

 • Condicionar l'obra de la riera a l'expropiació de les cases no alineades de l'entrada del poble.
 • Mantenir el pont.
 • Mantenir la post de la plaça de l'Església.
 • Reduir el nombre de passos de vianants.
 • Eliminar les escales entre la carretera i la riera que figuren en el projecte aprovat inicialment.

La presentació pública sobre aquesta qüestió feta en el punt 4 del Consell d'Urbanisme i de la Riera de 31/03/2016 es pot consultar íntegrament clicant aquí


El projecte executiu

El projecte executiu de la urbanització superficial de la riera en el tram entre el rial Bellsolell i el carrer de la Rasa, aprovat inicialment en el Ple del 10/12/2015, va ser publicat al DOGC en data de 28/12/15 i al BOPB el dia 31/12/15, el termini per a presentar-hi al.legacions va finalitzar el 31/01/2016, es va habilitar un formulari específic per a propostes i suggeriments al web de l'ajuntament.

El mes de desembre de 2015 es va editar el butlletí L'Ajuntament informa núm. 9, amb la informació més destacada sobre el projecte i amb un resum de propostes, imatges i preguntes més freqüents sorgides en els Consells d'Urbanisme i de la Riera, butlletí que es pot descarregar clicant aquí

Ajuntament Informa nº 09

Ajuntament Informa nº 09

Fitxer: Ajuntament_Informa_nA__9_Riera_Bellsolell_Rasa___desembre_2015_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 769,08 kB

L'aprovació definitiva d'aquest projecte és un pas important per avançar en l'endreça del principal eix de la vila d'Arenys de Munt. A partir d'aquesta fita, les etapes que vénen a continuació són l'aprovació del plec de clàusules per a la contractació de l'obra i de l'expedient de contribucions especials, com en el tram ja urbanitzat.


Licitació de les obres

Amb la publicació al DOGC i al BOP de l´edicte sobre la licitació de les obres d´urbanització de la rambla Sant Martí i la rambla Riera i Penya, s´inicia el termini per a què les empreses interessades en executar l´obra presentin les pliques per a prendre part en la licitació, documentació que poden presentar fins al proper 3 d´abril.

Per acord del Ple de l'ajuntament de data 16/02/2017 es van aprovar els Plecs de clàusules econòmic-administratives particulars que regiran la licitació, per procediment obert no harmonitzat i de tramitació ordinària per a la contractació de les obres d'urbanització de les voreres i calçada de la Rambla Sant Martí i de la Rambla Riera i Penya, fins al carrer de la Rasa, que paral·lelament s'exposen al públic durant el termini de quinze dies naturals per a què es puguin presentar reclamacions o al·legacions, si escau.

En el cas que es presentessin al·legacions, s´aturaria el comptador dels vint-i-sis dies en la convocatòria del procediment públic obert per a la licitació de les obres, termini que es tornaria a reprendre un cop resoltes les al·legacions. Si no es presenten al·legacions, a partir del 3 d´abril continuarà el procés per adjudicar l´obra. El govern municipal vetllarà, com en tota l'obra pública, la bona comunicació -especialment amb els veïns afectats per les obres- i la contractació de personal inscrit en el servei local d'ocupació.

Presentació del projecte executiu en el Consell d'Urbanisme

El Consell d'Urbanisme i de la Riera del 09/12/2015 se centrà especifícament en el projecte d'urbanització de la riera en el tram Bellsolell - Rasa, explicant que dóna continuïtat a la urbanització de la rambla Francesc Macià i de l'Eixample quant a les passeres, escocells, paviment de color marronós i s'ajusta a les característiques del tram.

Les actuacions més rellevants en aquest projecte són l'accés a la riera des de la carretera C-61; la zona de la Plaça de l'Església on es canviarà el paviment i es modificarà la lliça per donar amplitud a la plaça; i la zona d'entrada del Rial Bellsolell i carrer Sant Josep. Les voreres projectades tenen una amplada mínima de 180 cm., la peça per als escocells als plàtans és similar a la utilitzada en el tram de l'Eixample, i el pont s'elimina perqùe perd la seva funcionalitat.

El projecte també contempla 32 places d'aparcament, la realització del manteniment preventiu del clavegueram, la pre-instal.lació de semàfors i de videovigilància a l'entrada, els passamans metàl.lics a les baranes, la il.luminació de les rampes, i un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. La presentació d'aquest Consell d'Urbanisme i de la Riera es pot consultar clicant aquí

Consell d'Urbanisme i de la Riera

Consell d'Urbanisme i de la Riera

Fitxer: 2016_03_31_Consell_Urbanisme_i_Riera.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 30
Mida: 4,18 MB


Simulació en vídeo de la Rambla Riera i Penya sense pont

Actualment, el projecte aprovat definitivament manté l'acord què la riera urbanitzada ha de continuar essent preferentment per a vianants. El pont no es conserva perquè amb la riera canalitzada i urbanitzada en tot el tram urbà el pont perd la seva funcionalitat, perquè no compleix la normativa vigent d'accessibilitat i de seguretat que figura en el Codi Tècnic de l'Edificació i en el Decret 344/2006, i perquè l'actual pont reconstruït el 2007 no té cap valor arquitectònic.

El vídeo que recrea aquesta zona segons el projecte aprovat definitivament es pot visualitzar clicant aquí o sobre la imatge:

Clicla sobre la imatge per veure el vídeo

En el Ple de 09/06/2016 s'aprovà l'organització d'un multireferèndum sobre el model de poble en el que també es preguntarà sobre si la riera ha de ser per a vianants i sobre el pont. El govern municipal treballa per a poder executar l'obra en l'exercici pressupostari 2017.

ESTAT GLOBAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA RIERA Situació actual

Actualment La Riera d'Arenys de Munt es troba urbanitzada des del seu encreuament amb la Carretera de Mata, al nord, fins al seu accés a l'alçada de Can Corbera, al sud. Resta sense pavimentar des d'aquest punt fins al Parc de La Riera.

Obertura Riera Divendres Sant


Riera


Tram Riera recentment urbanitzat


Contribucions especials urbanització Riera

Les contribucions especials, amb una reducció del 18%

Contribucions especials urbanització RieraL’expedient de l’obra d’urbanització superficial de la Riera en aquest tram central des del rial Bellsolell en avall es va tancar definitivament en el Ple ordinari del passat mes d’abril. El cost total d’aquesta urbanització ha estat de 1.419.024 €, dels quals els veïns afectats per les contribucions especials n’hauran de pagar 162.102 €. A Arenys de Munt tots els veïns han contribuït a finançar el carrer de davant de casa en la seva primera urbanització, i en tots els trams de la Riera s’han aplicat els mateixos criteris. En la urbanització de la Riera els veïns financen el 50% del cost de la urbanització de la calçada, i si en aquest tram l’import de les contribucions especials inicial era de 198.748 €, un cop finalitzada l’obra ha resultat ser de 162.102 €, la qual cosa representa que les quotes a satisfer pels propietaris dels immobles del tram urbanitzat seran un 18% més baixes que les notificades inicialment.

En aquest tram de Riera urbanitzat són 119 els immobles afectats per les contribucions especials, al 70% dels quals els correspon un import a pagar inferior a 1.800 €. Amb la desviació a la baixa del cost de l’obra d’urbanització les quotes es modifiquen de manera que si, per exemple, la notificació inicial va ser de 2.143 €, la quota serà finalment de 1.752 €, per a les quotes de 1.182 € l’import serà de 966 € i per a les de 552 € serà de 451 €. Com el govern d’Arenys de Munt va acordar per al primer tram urbanitzat, un cop s’hagi notificat formalment a cadascun dels propietaris l’import a pagar es podrà sol·licitar el fraccionament de les quotes durant un període màxim de 5 anys.

Actualment  ja està en marxa l’expedient per a la licitació del projecte de darrer tram urbà de la Riera que queda per urbanitzar, i el cost total de la Riera urbanitzada a data d’avui ha estat de 3.090.423 €. La taula que figura a continuació resumeix les dades corresponents als dos trams ja urbanitzats:

Tram Eixample – Bellsolell

Inici obres gener 2015

Tram central – plaça

Inici obres novembre 2017

Cost de la urbanització

1.671.399 €

1.419.024 €

Import de les contribucions especials

336.807 €

162.102 €

Rebaixa del cost final de l’obra

-41.479 €

-36.646 €

Immobles afectats

315

119

Percentatge de propietaris a qui correspon pagar menys de 1.800 €

77%

70%

Ingressos per liquidacions de les contribucions especials resolts

99,5%