Ajuntament d'Arenys de Munt

AVUI
Mín. 15ºC
Màx. 24ºC
Poc ennuvolat
DEMÀ
Mín. 15ºC
Màx. 23ºC
Cobert amb pluja
Youtube Facebook Twitter Instagram
Portada · Economia i Hisenda · Transparència - Economia · Estabilitat pressupostària
Estabilitat pressupostària

Per donar compliment als objectius de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d´abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), s'adjunten documents que certifiquen el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic.

  • Compliment objectius recull la conclusió sobre si es compleix o no es compleix l'objectiu d'estabilitat de cada entitat local, d'acord amb la informació que s'ha remès i signat i en la que s'estan considerant els ajustos de comptabilitat nacional pertinents.
  • Import balanç no financer recull l'import dels balanços per operacions no financeres segons criteris pressupostaris (capítols 1 al 7 d'ingressos i despeses no financeres) sense considerar ajustaments de comptabilitat nacional.
  • Remissió de la informació identifica com a "SI" aquelles entitats locals que han remès la liquidació pressupostària del 2015 i la informació que requereix la normativa d'estabilitat pressupostària, i amb un "NO" aquelles que que no han remès i/o signat aquest informació.
  • Data de la remissió, en els casos que hagin remès la informació, informa de la data en que s'ha signat.
 
Compliment dels objectius per trimestre

Estabilitat pressupostària 2019:

4T / 3T2T / 1T

Deute viu:

4T / 3T2T / 1T

Ajustos SEC:

4T / 3T2T / 1T


Estabilitat pressupostària 2018:

4T / 3T / 2T / 1T

Deute viu 2018:

4T / 3T / 2T / 1T

Ajustos SEC 2018:

4T / 3T / 2T / 1T


Estabilitat pressupostària 2017:

4T / 3T / 2T / 1T

Deute viu 2017:

4T / 3T / 2T / 1T

Ajustos SEC 2017:

4T / 3T / 2T / 1T


Estabilitat pressupostària 2016:

4T / 3T / 2T / 1T

Deute viu 2016:

4T / 3T / 2T / 1T

Ajustos SEC 2016:

4T / 3T / 2T / 1T

^