Ajuntament d'Arenys de Munt

AVUI
Mín. 7ºC
Màx. 16ºC
Poc ennuvolat
DEMÀ
Mín. 7ºC
Màx. 17ºC
Poc ennuvolat
Youtube Facebook Twitter Instagram
Portada · Economia i Hisenda · Transparència - Economia · Ordenances fiscals
Ordenances fiscals

Ordenances fiscals 2020

Aquestes son les ordenances fiscals vigents per a l'any 2020:


00 - ORDENANÇA GENERAL GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

01 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

02 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

03 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

04 - IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS

05 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

06 - TAXA DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

07 - TAXA PER LLICÈNCIES D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

08 - TAXA ANIMALS DE COMPANYIA

09 - TAXA DE CEMENTIRI

11 - TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 

12 - TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES

14 - TAXA PEL SERVEI DE MERCAT

15 - PREU PÚBLIC PEL SERVEI D'AJUT A DOMICILI I TELEASSISTÈNCIA

16 - TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

17.1 - TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS

17.2 - TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS ANNEXOS

18 - TAXA LLICÈNCIES D'ACTIVITATS

19 - TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I CLAVEGUERAM

20.1 - ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS

20.2 - ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS - ANNEXOS

21 - PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS DE REFORÇ ESCOLAR

22 - ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

23 - TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

24 - TAXA APROFITAMENT ESP. DOMINI PÚBLIC EMPRESES 

25 - PREU PÚBLIC PER ACTIVITATS FORMATIVES

26 - TAXA PER PUBLICITAT DINÀMICA

27 - PREU PÚBLIC MENJADOR SOCIAL

28 - PREU PÚBLIC PIS D'EMERGÈNCIA

29 - PREU PÚBLIC ESCOLA BRESSOL

30 - PREU PÚBLIC CESSIÓ DE MATERIAL

31 - TAXA PER CESSIÓ DE MAQUINÀRIA

 
^