Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Petició del servei de teleassistència domiciliària
 • Descripció

  Aquest tràmit permet sol·licitar el servei de teleassistència per a persones que per motius de salut, edat avançada, invalidesa, aïllament, etc., es troben en una situació de risc que fa necessària una atenció continuada. El servei dóna dret a disposar d'un aparell al domicili que possibilita mantenir un contacte verbal en cas de situacions d'urgència o necessitat.

 • Preu

  Segons Ordenança Fiscal  núm 15.
  L'aportació  econòmica podrà ser gratuïta o el % corresponent segons la valoració  del PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA, segons barem regulat per l'Ordenança

 • Mitjans de pagament
  Rebut trimestral domiciliat
 • Qui el pot demanar
  La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
 • Requisits a complir
  Cal complir els requisits següents:
 • 1. Disposar de telèfon i xarxa elèctrica en el domicili.
 • 2. Estar empadronat en el municipi d'Arenys de Munt
 • 3. Tenir 80 anys o més
 • 4. Menors de 80 anys que siguin depenents però amb capacitats per a la utilització correcte del servei. Que no pateixin cap tipus de deteriorament cognitiu, malaltia mental o sordesa.
 • 5. Que visquin o que passin moltes hores soles o amb persona de similar edat
 • Documentació que cal aportar

  Per demanar data i hora d'entrevista: No cal documentació
  Per l'entrevista amb el tècnic de Serveis Socials cal aportar la documentacio següent:

 • 1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • 2. Informe de salut de la persona per a la qual es sol·licita el servei.
 • 3. Declaració jurada
 • 4. Declaració impost sobre la renda (IRPF) o certificat de no obligació, Certificat de pensió i
  Certificats d'empreses, institucions, administracions, entitats financeres, etc., si és el cas.

 • 5. Rebut de lloguer o d'hipoteca
 • 6. Rebuts dels corresponents impostos i taxes
 • 7. 

  Instància sol.licitud ajuts serveis socials

  Instància sol.licitud ajuts serveis socials

  Fitxer: SolA_licitud_d_ajut_de_Serveis_Socials.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 310,66 kB

 • Tràmit pas a pas

  Sol.licitar una entrevista amb els  professionals de serveis socials
  Presentar la documentació que es requereix
  Les professionals valoraran la situació
  Un cop resolta la sol.licitud es comunicarà la resolució

 • Termini de resolució
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment a Serveis Socials o per telèfon
  C/ Sant Pau, 2. Edifici Cotxeria
  Telèfon 937937710

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
  Llei 40/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

 • Efectes del silenci administratiu
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu
  Llei 39/2015del Procediment Administratiu Comú.
 • Àmbit Temàtic
  Ajuts a la persona
^